Fotózz és Nyerj játék

2020-01-31

RENTAL-SPORT JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 

Jelen Feltételek az egyetlen és kizárólagos dokumentum, amely Magyarország („Ország”) térségben élő résztvevők részére megrendezendő játék („Játék”) feltételeit szabályozza. 

 

 

1. A JÁTÉK LEBONYOLÍTÓJA ÉS SZERVEZŐJE  

 

A Játék Szervezője a Rental-Sport Bt., amelynek székhelye: 9027 Győr, Római út 59. A lebonyolítója: Rental-Sport Bt., amelynek székhelye: 9027 Győr, Római út 59.

 

  1. A JÁTÉKKAL KAPCSOLATOS DÁTUMOK

A Játék Magyarország térségben 2020. január 5-től február 29-ig tart. 

 

3. A JÁTÉK RÉSZTVEVŐI  

A Játékban az a 14. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki teljesíti a Játék szabályait (a továbbiakban: „Résztvevő”). 

 

4. A JÁTÉK LEÍRÁSA ÉS A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL  

A Játék során fotózd le a Rental-Sportnál kölcsönözött felszererelésed és küldd el a fotót nekünk! A képeket a rentalsportgyor@gmail.com e-mail címre várjuk. A játékban való részvétellel a játékosok elfogadják, hogy nevük és az elküldött képük megjelenhet a Rental-Sport Facebook oldalán: www.facebook.com/rentalsport.

 

5. NYEREMÉNYEK  

Három nyertest hirdetünk. A résztvevők között Rental-Sport ajándékokat sorsolunk ki: síszemüveg, símaszk, síléc waxolás.

 

6. NYERTES  

A gépi sorsolást követően a Szervező legkésőbb 2020. március 15-ig felveszi a kapcsolatot a nyertessel, hogy megállapodjanak a nyeremény átadásáról. A nyertestől kérni fogjuk, hogy megadja a személyes adatait. Az adatok pontosságáért és helyességéért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyereményt személyesen juttatjuk el a nyertes részére. 

Ha a nyertessel többszöri (legalább két) kísérlet után sem sikerül felvenni a kapcsolatot, akkor a Játék nyereményére való jogosultsága érvényét veszíti, így a Szervező nem köteles a nyereményt a Résztvevő rendelkezésére bocsátani. 

 

7. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE  

A Résztvevők hozzájárulnak és elfogadják, hogy a Szervező a saját adatbázisában eltárolja a Résztvevők által megadott személyes adatokat (a továbbiakban: Adatok), illetve hogy az Adatokat a későbbiekben felhasználja jelen Játék lebonyolítása céljából. A Résztvevők továbbá elfogadják, hogy a Rental-Sport a személyes adatokat marketing célokra (pl. termékek és szolgáltatások proaktív felkínálására) is felhasználhatja, ideértve a rendezvényekre, termékekre és egyéb tevékenységekre vonatkozó információ küldését, illetve az elektronikus úton történő üzenetküldést is. Az adatkezelési hozzájárulás bármikor díjmentesen visszavonható a hírlevélben/e-mail üzenetben elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. 

 

 

8. ÁLTALÁNOS  

Ha a Játék terv szerinti lebonyolítása bármilyen okból meghiúsul, akkor a Rental-Sport fenntartja a jogot magának, hogy saját hatáskörében törölje, megszakítsa, módosítsa vagy felfüggessze a Játék menetét, illetve hogy kizárja a Játékból a hamis nevezéssel próbálkozó jelentkezőket. A Rental-Sport nem vállal felelősséget a telefonhálózatokkal vagy - vonalakkal, számítógépes rendszerekkel, kiszolgálókkal, szolgáltatókkal, hálózati számítógépes szoftverekkel és/vagy berendezésekkel kapcsolatos problémákért vagy azok műszaki meghibásodásáért, illetve az e-mail fiókok nem megfelelő működéséért (vagy ezek bármely kombinációjáért). 

 

A Rental-Sport nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre (i) a Játék számítógépes vírusfertőzés, rendszerhiba, illetéktelen rendszerhasználat/beavatkozás, csalás, műszaki meghibásodás vagy a Rental-Sport irányításán kívül eső egyéb ok miatti beszüntetéséért; (ii) az adatok feldolgozása vagy továbbítása során tapasztalt bármely hibáért, mulasztásért,

szolgáltatáskiesésért, adattörlésért, meghibásodásért vagy késedelemért, valamint a kommunikációs vonalak meghibásodásáért, a hálózati számítógépes rendszerek, kiszolgálók, szolgáltatók, számítógépes berendezések és/vagy szoftverek műszaki hibáiért; (iii) a Rental-Sport vállalatnak vagy Önnek címzett bármely közlés vagy e-mail üzenet sikertelen kézbesítéséért, ha annak oka műszaki probléma, emberi hiba, forgalmi torlódás az interneten vagy egy adott weboldalon (vagy ezek bármely kombinációja); (iv) a Játék során Ön által végzett bármely cselekvés vagy tevékenység, illetve fiókadatai ellopásáért, megsemmisítéséért, illetéktelen felhasználásáért vagy módosításáért; (v) a Játékkal kapcsolatos anyagokban esetlegesen szereplő helyesírási vagy nyomdai hibákért; (vi) az elveszített, más helyre küldött vagy a feldolgozó rendszerbe be nem került, későn vagy helytelenül feldolgozott/jelentett/továbbított, illetve bármilyen okból elveszett regisztrációkért (valamint azok módosításáért vagy aktualizálásáért), ideértve – de nem kizárólagosan – az elektronikus, számítógépes, telefonos, papír alapú átviteli, levelező rendszerrel kapcsolatos, emberi és egyéb hibákat; valamint (vii) a Játékhoz kapcsolódó bármely weboldal elérhetetlenségéért. 

 

A Rental-Sport által a Rental-Sport termékekre vállalt korlátozott garanciákat leszámítva a RentalSport a nyereményeket aktuális, eredeti állapotukban és formájukban bocsátja a nyertesek rendelkezésére bármiféle garancia vagy jótállás nélkül, ideértve a megfelelő minőségre, forgalmazhatóságra, szellemi tulajdonjogoknak való megfelelőségre vagy adott célra történő felhasználhatóságra vonatkozó kifejezett vagy vélelmezett garanciákat. A Rental-Sport semmilyen garanciát nem vállal a jelen weboldalon, illetve a jelen weboldalhoz kapcsolódó egyéb weboldalakon közzétett információk és anyagok használatáért, érvényességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért és azok használatának következményeiért. 

A Játékban történő részvételével ön lemond a jelen Feltételek nem egyértelműségével kapcsolatos keresetek benyújtásának jogáról, valamint a törvény által megengedett maximális mértékben felmenti a Rental-Sport vállalatot és/vagy annak ügynökeit, képviselőit, tisztviselőit, igazgatóit, részvényeseit és munkavállalóit az olyan sérülésekkel, veszteségekkel, károkkal, keresetekkel, jogi eljárásokkal kapcsolatos követelések és bármilyen egyéb felelősségvállalás alól, amelyek (i) jelen Játékkal vagy a nyereménnyel, (ii) az ön Játékban történő részvételével (ideértve – de nem kizárólagosan – a nyeremény nyertes általi átvételét, birtoklását, használatát, nem megfelelő használatát vagy fel nem használását is), illetve (iii) a Rental-Sport gondatlanságával kapcsolatosan merülnek fel vagy abból erednek. A Rental-Sport nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Résztvevőkkel szemben a Játékban történő részvétellel kapcsolatban felmerülő semmilyen kárért, keresetért, követelésért vagy kártérítési igényért. 

 

  1. Ön vállalja, hogy kártalanítja és megvédi a Rental-Sport vállalatot, valamint annak összes tisztviselőjét, igazgatóját, tulajdonosát, ügynökét, munkavállalóját, információs szolgáltatóját, licenckiadóját és licenctulajdonosát (a továbbiakban együttesen: „Kártalanított Felek”), illetve a Kártalanított Felek kármentességéről a későbbiekben is gondoskodik minden olyan kötelezettség és költség vonatkozásában, amelyek a Kártalanított Felek részéről felmerülnek (i) a Játék és azzal kapcsolatos weboldal Ön általi megnyitásából és használatából; (ii) a jelen Feltételek Ön általi megszegéséből; illetve (iii) a harmadik felek jogainak (ideértve – de nem kizárólagosan – a szerzői jogokat, tulajdonjogokat és adatvédelmi jogokat is) megszegéséből eredő keresetekkel kapcsolatosan. A jogi védelemre és kártalanításra vonatkozó fenti kötelezettség a jelen megállapodás megszűnését követően is életben marad. A Rental-Sport fenntartja a jogot magának, hogy saját hatáskörében kizárjon a Játékból minden olyan személyt, aki megszegi a jelen Feltételeket, illetve aki bármilyen módon visszaél vagy illetéktelenül használja a Játékot támogató számítógépes rendszert és/vagy akadályozza a Játék lebonyolítását.

 

  1. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a csalás semmilyen formája nem tolerált a Játék során. Ha a Rental-Sport a saját kizárólagos megítélése szerint csalásnak tekintendő tevékenységet észlel, akkor az érintett személyt azonnal kizárja a Játékból. A Rental-Sport bármely weboldalának szándékos tönkretételére vagy a Játék jogszerű és zavartalan lebonyolításának megakadályozására irányuló tettek a hatályos polgári és büntetőjogi törvények megszegésének minősülhetnek, így erre irányuló kísérletek esetén a Rental-Sport fenntartja a jogot, hogy a törvény által megengedett maximális mértékben kártérítést követeljen az érintett személytől.

 

  1. Ha a Rental-Sport bármilyen okból nem érvényesíti a jelen Feltételek valamely rendelkezését, az nem értelmezhető bármely egyéb rendelkezés érvényesítésére vonatkozó jogfeladásként. A Játék érvénytelen és semmis az olyan területeken, ahol azt tiltja vagy korlátozza a helyi törvény. A Játékra a jelen Feltételek mellett az aktuális és hatályos törvényi előírások is vonatkoznak.

 

  1. Jelen Feltételek a törvény által megengedett maximális mértékben alkalmazandók és végrehajthatók. Ha jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek bizonyul, akkor az érintett rendelkezést a Felek akaratához és szándékához legközelebb eső új rendelkezéssel kell helyettesíteni, miközben jelen Feltételek összes többi rendelkezésre teljes mértékben hatályos marad. Jelen Feltételek fejezetcímei nem korlátozzák a jelen szerződés egyéb feltételeit és rendelkezéseit.

 

  1. A Felek a jelen Játékot és jelen Feltételeket illetően nem kötnek külön megállapodást. A jelen Játékkal kapcsolatos jogvitákkal kapcsolatban (ideértve – de nem kizárólagosan – a Játékban való részvételre való jogosultságot, az eredményeket és a díjakat) a Rental-Sport saját kizárólagos hatáskörében hozza meg a döntéseket, amelyek a Játék Résztvevőire nézve kötelező érvényűek.

 

  1. A Rental-Sport saját hatáskörében bármikor jogosult a jelen Játékot beszüntetni vagy annak Feltételeit módosítani a Befejezési Dátum előtt azzal, hogy a módosított Feltételeket a weboldalán közzéteszi. A Játékban történő további részvétel egyben a Rental-Sport vállalat által életbe léptetett módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Résztvevő nem fogadja el a módosított Feltételeket, akkor a Játékból ki kell lépnie.

A Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy a Rental-Sport nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Résztvevőkkel szemben a Feltételek módosításából vagy a Játék beszüntetéséből eredő semmilyen veszteségért vagy kárért. 

 

  1. Jelen Játék Feltételeinek és azok értelmezésének vonatkozásában Magyarország törvényei az irányadók. Jelen Feltételekkel kapcsolatosan felmerülő bármely kereset vagy jogi eljárás tekintetében Magyarország bíróságai az illetékesek.